REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ SCANTHESUN

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji mobilnej SCANTHESUN dostępnej online za pośrednictwem Google Play w szczególności zasady dostępu i użytkowania aplikacji, rodzaje i zakres świadczonych usług, warunki świadczenia usług, w tym płatności, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Aktualna treść regulaminu obowiązuje od dnia 07.12.2023 roku.

1. APLIKACJA MOBILNA

1.1. Aplikacja mobilna SCANTHESUN dostępna online za pośrednictwem Google Play została stworzona i jest administrowana przez spółkę ScanTheSun Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000824707; posiadającą numer REGON: 385347828 oraz NIP: 7123398156, o kapitale zakładowym w wysokości 5.550 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).

1.2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z aplikacją, należy skontaktować się ze ScanTheSun sp. z o.o. elektronicznie pod adresem e-mail: contact@scanthesun.com lub korespondencyjnie wysyłając pismo na adres: przy ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin.

2. DEFINICJE

2.1. Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą ScanTheSun udostępniane Gościom i Użytkownikom za pośrednictwem Google Play, przeznaczone do instalacji w pamięci Urządzenia mobilnego, którego twórcą, właścicielem i administratorem jest ScanTheSun, służące głównie do tworzenia projektów instalacji fotowoltaicznej.

2.2. Google Play – oprogramowanie pod nazwą: Sklep Play, stworzone przez spółkę Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, przeznaczone dla Urządzeń mobilnych z systemem Android, umożliwiające korzystanie ze sklepu internetowego Google Play za pośrednictwem Urządzenia mobilnego.

2.3. Gość – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji, która nie posiada Konta lub nie jest do niego zalogowana.

2.4. Konto – konto Użytkownika w Aplikacji, na którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika oraz o stworzonych przez niego Projektach, a także inne informacje związane z korzystaniem z Aplikacji.

2.5. Konto Biznesowe – Konto wykorzystywane do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Użytkownika.

2.6. Konto Prywatne – Konto wykorzystywane do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Użytkownika.

2.7. Projekt – projekt instalacji fotowoltaicznej sporządzony przez Aplikację na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika.  

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin.

2.9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

2.10. ScanTheSun – ScanTheSun Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000824707; posiadającą numer REGON: 385347828 oraz NIP: 7123398156, o kapitale zakładowym w wysokości 5.550 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).

2.11. Siła wyższa – zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron, w szczególności wypadek, pożar, zalanie, powódź, strajk, stan wojenny, stan wyjątkowy, pandemia.

2.12. Urządzenie mobilne – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet, działające w oparciu o system operacyjny Android.

2.13. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Aplikacji po zalogowaniu się do swojego Konta.

2.14. Użytkownik Biznesowy – Użytkownik posiadający Konto Biznesowe.

2.15. Użytkownik Prywatny – Użytkownik posiadający Konto Prywatne.

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTORNICZNĄ

3.1. Celem Aplikacji jest umożliwienie Użytkownikom wykonywania na Urządzeniu mobilnym projektów instalacji fotowoltaicznej w najszybszy możliwy sposób, z tych dostępnych na rynku, pozwalający na większy uzysk energii dzięki najbardziej optymalnemu ustawieniu paneli. Aplikacja pozwala na wykonanie Projektu bez wychodzenia na dach z uwzględnieniem zacienienia (drzewa, okoliczne budynki, kominy), który jest dostosowany pod względem ilości paneli, jak również ich ustawienia, do konkretnego miejsca instalacji, co znacząco zmienia czas zwrotu z inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Za pośrednictwem Aplikacji można wygenerować szczegółowy raport prognozy uzysku energii z projektowanej instalacji dla każdego miesiąca z uwzględnieniem warunków atmosferycznych. Aplikacja w wersji dla Użytkowników Biznesowych zawiera również funkcjonalności pozwalające na wykorzystywanie jej jako narzędzia sprzedażowego, w tym zarządzanie projektami, sporządzanie projektów instalacji dla klientów, tworzenie bazy klientów (CRM). ScanTheSun nie jest stroną jakichkolwiek porozumień, umów lub jakichkolwiek innych stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikami Biznesowymi a ich klientami.

3.2. ScanTheSun świadczy za pośrednictwem Aplikacji usługi w zakresie:

  1. sporządzania Projektów,
  2. kalkulacji uzysku energii na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkowników,
  3. generowania raportów z prognoz uzysku energii z instalacji objętych Projektami,
  4. udostępnienia funkcjonalności do zarządzania projektami przez Użytkowników Biznesowych (Projekty klientów, CRM, itp.),
  5. utworzenia i korzystania z funkcji Konta,
  6. korzystania z formularza kontaktowego.

3.3. Usługi dostępu do Aplikacji oraz utworzenia i korzystania z funkcji Konta są świadczone nieodpłatnie. Pozostałe usługi są świadczone odpłatnie na zasadach opisanych w Regulaminie.

3.4. Użytkownicy w związku z wykonywaniem i wykorzystywaniem Projektów działają wyłącznie na własną odpowiedzialność. ScanTheSun nie ponosi odpowiedzialności za montaż instalacji zgodnie z Projektem, osiągnięcie uzysku energii zgodne z raportem lub kalkulacją dokonaną za pośrednictwem Aplikacji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia pomiędzy Użytkownikami Biznesowymi a ich klientami.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1. Warunki techniczne

4.1.1. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania Urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu. Korzystanie z Aplikacji wymaga również posiadania aktywnego adresu e-mail.

4.1.2. ScanTheSun nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy i Goście we własnym zakresie, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet. ScanTheSun nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji i zaleca Użytkownikom i Gościom monitorowanie pomiaru przesyłanych danych przez urządzenie w związku z korzystaniem z Aplikacji.

4.1.3. ScanTheSun nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Aplikacji wynikający z przyczyn od niego niezależnych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji spowodowanej Siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Aplikacji z infrastrukturą techniczną Gościa lub Użytkownika, ani za jakiekolwiek szkody, w tym także pośrednie oraz utracone korzyści, wynikające z przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji wywołane koniecznością konserwacji systemu lub innymi czynnikami niezależnymi od ScanTheSun.

4.1.4. ScanTheSun zastrzega sobie prawo przerw w pracy Aplikacji niezbędnych do jej konserwacji lub aktualizacji. ScanTheSun jednocześnie zobowiązuje się informować w Aplikacji o planowanych przerwach lub utrudnieniach w funkcjonowaniu Aplikacji. ScanTheSun zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzenia aktualizacji Aplikacji w przypadku aktualizacji systemów operacyjnych przez ich dostawców.

4.2. Konto

4.2.1. Z zastrzeżeniem pkt 4.2.2., korzystanie z Aplikacji jest możliwe wyłącznie po wcześniejszej rejestracji i założeniu Konta. Gość może założyć Konto Prywatne lub Konto Biznesowe.

4.2.2. Przeglądanie informacji o Aplikacji i skorzystanie z formularza kontaktowego nie wymaga zakładania Konta. Korzystanie z innych funkcjonalności Aplikacji wymaga rejestracji i zalogowania się do Konta.

4.2.3. Konto Prywatne może założyć wyłącznie osoba, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Konto Biznesowe może założyć wyłącznie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych prowadząca działalność gospodarczą.  

4.2.4. Osoba fizyczna działająca w imieniu i na rzecz Gościa lub Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zapewnia, że jest należycie upoważniona do działania i dokonywania wszelkich czynności w imieniu i na rzecz takiego Gościa lub Użytkownika w ramach korzystania z Aplikacji.

4.2.5. Gość może dokonać rejestracji (założenia) Konta Prywatnego korzystając ze swojego adresu e-mail. Podczas rejestracji konieczne jest przekazanie następujących danych: nazwa klienta, adres e-mail. Gość może dokonać rejestracji (założenia) Konta Biznesowego korzystając ze swojego adresu e-mail wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas rejestracji konieczne jest przekazanie następujących danych: nazwa klienta, pełna nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej, adres siedziby, adres e-mail. W celu rejestracji (założenia) Konta Gość powinien zaakceptować treść Regulaminu i Polityki prywatności. Przekazanie wskazanych danych oraz akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności jest dobrowolna, jednak niedokonanie tych czynności będzie skutkowało niemożliwością zarejestrowania się w Aplikacji i założenia Konta.

4.2.6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie jego Konta przez jakiekolwiek osoby trzecie, chyba, że wykorzystanie Konta przez osoby trzecie nastąpiło w sposób bezprawny i niedozwolony oraz Użytkownik niezwłocznie i skutecznie zawiadomił o tym ScanTheSun.

4.2.7. Usługa utworzenia Konta i jego prowadzenia jest nieodpłatna.

4.2.8. Założenie Konta wiąże się z przesyłaniem przez ScanTheSun powiadomień na adres e-mail wskazany przez Użytkownika dotyczących Konta, Aplikacji oraz innych związanych z aktywnością Użytkownika w Aplikacji. Powiadomienia nie stanowią przesyłania informacji handlowych.

4.2.9. Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych na rzecz ScanTheSun.

4.3. Zakres usług odpłatnych, ceny, sposoby płatności

4.3.1. Użytkownik może wykupić subskrypcję usług dostępnych w Aplikacji zgodnie z ofertą dostępną na stronie internetowej www.scanthesun.com pod linkiem: [link do oferty]. Oferta opisuje szczegółowy zakres usług obejmujących daną subskrypcję, okres na jaki usługa jest udostępniana oraz cenę każdego z rodzajów subskrypcji. Użytkownik Prywatny może dokonać zakupu subskrypcji przeznaczonej dla klientów indywidualnych, a Użytkownik Biznesowy może dokonać zakupu subskrypcji przeznaczonej dla klientów biznesowych.

4.3.2. Wykupienie subskrypcji jest dokonywane za pośrednictwem strony internetowej www.scanthesun.com. Użytkownik jest każdorazowo informowany o cenie wybranej usługi. Skorzystanie z odpłatnej usługi świadczonej za pośrednictwem Aplikacji przewiduje wyraźne potwierdzenie, że jej realizacja wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

4.3.3. Ceny zamieszczone w Aplikacji są podane w polskich złotych i są cenami brutto (ceny zawierają już doliczone podatki). Jeżeli Użytkownik chce otrzymać fakturę za zakup usługi jest zobowiązany do przekazania tej informacji podczas dokonywania zakupu i podania danych do faktury.

4.3.4. Płatności są uiszczane z góry, tj. przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnej usługi nastąpi po zaksięgowaniu płatności z tytułu tej usługi w pełnej wysokości na rachunku ScanTheSun.

4.3.5. W zależności od wyboru Użytkownika zapłata ceny może być dokonana za pośrednictwem systemu płatności online PayU, tj. operatora płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań) lub PayPal, tj. operatora płatności PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349).

4.3.6. Dokonanie płatności za pośrednictwem płatności online PayU lub PayPal będzie się wiązało z koniecznością zaakceptowania regulaminu dostawcy tej usługi i będzie stanowiło nawiązanie odrębnego stosunku prawnego. ScanTheSun nie ponosi odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego dostawcę.

4.3.7. W przypadku wcześniejszego zakończeniu korzystania z odpłatnej usługi, z powodu usunięcia Konta przez Użytkownika lub przez ScanTheSun w oparciu o pkt 6.6. Regulaminu, opłata pobrana za niewykorzystany okres nie będzie podlegała zwrotowi.

5. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

5.1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Aplikacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5.2. Użytkownik zobowiązany jest do:

  1. przestrzegania postanowień Regulaminu i innych regulacji związanych z korzystaniem z Aplikacji;
  2. nienaruszania jakichkolwiek praw ScanTheSun oraz jej wizerunku, a w szczególności jej praw własności intelektualnej;
  3. niezakładania więcej niż jednego Konta w Aplikacji oraz niezakładania Konta w imieniu jakiejkolwiek innej osoby, przy czym jeden Użytkownik może założyć jednocześnie jedno Konto Prywatne i jedno Konto Biznesowe, o ile spełnia warunki założenia tych Kont;
  4. niepodejmowania jakichkolwiek prób obchodzenia lub ingerencji w oprogramowanie Aplikacji.

6. ZAWIESZENIE KONTA, OGRANICZENIE DOSTĘPU DO APLIKACJI, USUNIĘCIE KONTA

6.1. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto z Aplikacji. Konsekwencją tego jest brak dostępu do informacji oraz danych dostępnych wcześniej za pośrednictwem Konta.

6.2. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, po uprzednim upomnieniu Użytkownika, ScanTheSun jest uprawniony do zablokowania dostępu Użytkownika do Konta na czas nie dłuższy niż 14 dni.

6.3. Użytkownik, któremu zablokowano dostęp do Konta powinien skontaktować się z ScanTheSun w terminie 14 dni od zablokowania dostępu do Konta w celu ustalenia sposobu usunięcia skutków naruszenia Regulaminu i przywrócenia dostępu do Konta. Dane kontaktowe ScanTheSun zostały zamieszczone w pkt 1.2 Regulaminu. 

6.4. Zablokowanie dostępu do Konta oznacza brak możliwości korzystania z usług, które są dostępne po zalogowaniu się do Konta.

6.5. W terminie 14 dni od zablokowania dostępu do Konta Użytkownik może usunąć skutki naruszenia Regulaminu. W takim przypadku dostęp do Konta zostanie przywrócony.

6.6. Jeżeli Użytkownik nie usunie skutków naruszenia Regulaminu w terminie 14 dni od zablokowania dostępu do Konta, Konto zostanie usunięte przez ScanTheSun.

6.7. Usunięcie Konta, zarówno przez Użytkownika jak i przez ScanTheSun jest równoznaczne z usunięciem wszystkich danych zgromadzonych na Koncie, w tym Projektów.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w dokumencie Polityka prywatności dostępnym w Aplikacji: [link do polityki prywatności].

7.2. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z Konta Biznesowego

7.2.1. Dane osobowe pracowników i klientów Użytkownika Biznesowego wprowadzone do Aplikacji w związku z korzystaniem z funkcjonalności Konta Biznesowego przetwarzane są przez Użytkownika Biznesowego jako administratora danych osobowych. Użytkownik Biznesowy oświadcza, że przetwarza dane osobowe za pośrednictwem Aplikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO. Użytkownik Biznesowy powierza te dane osobowe do przetwarzania ScanTheSun na zasadzie określonej w art. 28 RODO na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. W takim zakresie ScanTheSun działa wyłącznie na zlecenie Użytkownika Biznesowego w celu wykonania zawartej z nim umowy. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

7.2.2. ScanTheSun nie jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych przez Użytkowników Biznesowych.

8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO APLIKACJI

8.1. ScanTheSun przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji oraz jej poszczególnych elementów, wobec czego korzystanie z Aplikacji w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością Użytkownika wobec ScanTheSun. ScanTheSun udziela Użytkownikowi niedopłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, przy czym obejmuje to prawo do zwielokrotnienia wyłącznie w czasie i w tym zakresie, w jakim jest to niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Aplikacji w pamięci Urządzenia mobilnego, którym Użytkownik się posługuje zgodnie z Regulaminem; takie uprawnienie licencyjne nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji, ani do korzystania z Aplikacji w innych celach.

9.2. ScanTheSun przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Projektów oraz ich poszczególnych elementów. ScanTheSun udziela Użytkownikowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Projektu sporządzonego przez danego Użytkownika wyłącznie w celu wykorzystania na własne potrzeby związane z realizacją instalacji fotowoltaicznej, której dotyczy Projekt. W przypadku Projektów sporządzonych przez Użytkownika Biznesowego uprawnienie obejmuje wykorzystanie stworzonego Projektu na własne potrzeby związane z realizacją instalacji fotowoltaicznej, której dotyczy Projekt na rzecz klienta Użytkownika Biznesowego; takie uprawnienie licencyjne nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji, ani do korzystania z Projektu w innych celach.

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10.1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie działania Aplikacji Gość lub Użytkownik w pierwszej kolejności powinni skontaktować się z ScanTheSun za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Aplikacji lub za pośrednictwem danych kontaktowych zamieszczonych w pkt 1.2. Regulaminu przekazując informacje o stwierdzonym problemie. ScanTheSun podejmie działania w celu usunięcia nieprawidłowości jak najszybciej.

10.2. Niezależnie od powyższego Gość lub Użytkownik mają prawo złożyć reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez ScanTheSun.

10.3. Reklamację należy zgłosić ScanTheSun drogą elektroniczną na adres e-mail: contact@scanthesun.com lub korespondencyjnie wysyłając pismo na adres ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin.

10.4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika lub Gościa, adres e-mail lub adres korespondencyjny, w przypadku złożenia reklamacji korespondencyjnie, opis przedmiotu reklamacji.

10.5. ScanTheSun ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Gościa lub Użytkownika uznał za uzasadnione.

10.6. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie wysłana do Gościa lub Użytkownika w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail, lub pisemnie na wskazany adres do doręczeń Gościa lub Użytkownika, w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji.

10.7. ScanTheSun wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Aplikacji na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

10.8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

10.9. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Gość lub Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

11. ZAWARCIE UMOWY, ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE

11.1. Z momentem rejestracji Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy ScanTheSun a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostępu do Konta. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

11.2. Z momentem zakupu usług odpłatnych, o których mowa w pkt 4.3. Regulaminu, dochodzi do zawarcia pomiędzy ScanTheSun a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie wykupionej przez Użytkownika usługi na warunkach wynikających z wybranej oferty. 

11.3. Użytkownik może rozwiązać umowę z ScanTheSun ze skutkiem natychmiastowym w każdym momencie poprzez usunięcie Konta.

11.4. Użytkownik może w ciągu 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z ScanTheSun odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W celu skorzystania z prawa odstąpienia Użytkownik powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail ScanTheSun: contact@scanthesun.com lub w formie pisemnej na adres: ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin. Użytkownik może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

11.5. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli ScanTheSun wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika.

12. CZAS ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI

12.1. ScanTheSun, za wyjątkiem usług odpłatnych, świadczy usługi za pośrednictwem Aplikacji przez czas nieoznaczony. Usługi odpłatne są świadczone przez czas oznaczony na jaki Użytkownik dokonał ich zakupu. 

12.2. ScanTheSun może zakończyć świadczenie usług za pośrednictwem Aplikacji z ważnych przyczyn, do których należy zaliczyć zawieszenie lub zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, ogłoszenie upadłości, trudna sytuacja finansowa ScanTheSun lub inne podobne.

12.3. ScanTheSun jest zobowiązany do poinformowania o tym Użytkownika na co najmniej 90 dni przed o planowanym zakończeniu świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji.

12.4. ScanTheSun zamieści w Aplikacji informację o planowanym terminie zakończenia świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji. Jednocześnie ScanTheSun poinformuje o tym każdego z Użytkowników (tj. każdą osobę, która jest Użytkownikiem w dniu zamieszczenia tej informacji w Aplikacji) za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany podczas rejestracji Konta. 

12.5. Po wykonaniu czynności wskazanych w pkt 12.4. powyżej ScanTheSun zablokuje możliwość zakupu usług w Aplikacji. Jeżeli w momencie zakończenia świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik będzie posiadał aktywną odpłatną usługę, to ScanTheSun dokona zwrotu części opłaty za tę usługę proporcjonalnie, tj. w wysokości odpowiadającej za okresowi, w którym Użytkownik nie będzie już mógł korzystać z usługi ze względu na zakończenie świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji. Zwrot zostanie dokonany w terminie 30 dni od zakończenia świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji na rachunek bankowy Użytkownika, z którego dokonano opłaty lub inny rachunek bankowy wskazany przez tego Użytkownika.  

13. ZMIANY REGULAMINU

13.1. ScanTheSun zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmian organizacyjnych, prawnych, technicznych, zmiany warunków usług świadczonych przez osoby trzecie na rzecz ScanTheSun, w tym sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany w zakresie oferty świadczenia usług, w tym zmiany wysokości opłat, które jednak nie mogą prowadzić do pozbawienia lub ograniczenia praw Użytkownika wynikających z nabytych już usług odpłatnych. 

13.2. Usługi odpłatne wykupione przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu aktualnymi na dzień wykupienia usługi.

13.3. W przypadku zmiany Regulaminu ScanTheSun zamieści nową treść Regulaminu w Aplikacji wraz z ogłoszeniem o dokonaniu tej zmiany. Jednocześnie ScanTheSun poinformuje o zmianie Regulaminu każdego z Użytkowników (tj. każdą osobę, która jest Użytkownikiem w dniu zmiany Regulaminu) wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany podczas rejestracji Konta wraz z doręczeniem nowej wersji Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmienionego Regulaminu, może usunąć swoje Konto korzystając z jego ustawień.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, RODO, ustawy o ochronie danych osobowych.

14.2. Następujące Załączniki stanowią integralną cześć Regulaminu:

1) Wzór formularza odstąpienia od umowy.

2) Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: ScanTheSun Sp. z o.o., ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin

– Ja, niżej podpisany/podpisana niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi ________________________________________________________________________________ w ramach aplikacji mobilnej ScanTheSun.

– Data zawarcia umowy to                                __________________________________________________________________

– Imię i nazwisko / firma / nazwa Użytkownika   __________________________________________________________________

– Adres Użytkownika                                          __________________________________________________________________

– Podpis Użytkownika lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data ____________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

Ukryj