Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU SCANTHESUN.COM

www.scanthesun.com

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. O jakich danych osobowych mówimy?
  1. Jeżeli będziesz chciał skorzystać z pełnej wersji aplikacji ScanTheSun dostępnej w naszym serwisie internetowym scanthesun.com oraz w sklepie Google Play (dalej: „Serwis”), zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane będą przetwarzane przez nas w celach wskazanych poniżej, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług, które w nim oferujemy.
 3. Kto przetwarza Twoje dane osobowe?
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ScanTheSun Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000824707, o numerze NIP 7123398156 oraz o numerze REGON 385347828, o kapitale zakładowym w wysokości 5.550 zł.
  1. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
  1. elektronicznie pod adresem e-mail: [office@scanthesun.com], lub korespondencyjnie wysyłając pismo na adres: ScanTheSun sp. z o.o., ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin.
 4. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?
  1. W zależności od tego, z jakich usług będziesz chciał skorzystać, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1. świadczenia usług oferowanych w Serwisie,
  1. korzystania przez Ciebie z innych funkcji Serwisu,
  1. nawiązania kontaktu z Tobą (na Twoją prośbę).
  1. Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzanie w oparciu o następujące podstawy prawne:
 5. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 6. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. Twoja zgoda wyrażona poprzez nawiązanie z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  1. W przypadku, kiedy będziesz chciał skorzystać z pełnej wersji aplikacji ScanTheSun będziemy musieli przesłać Ci, w zależności od twojego wyboru, klucz aktywujący w postaci kodu cyfrowego (wysyłany na e-mail) lub Tag NFC w postaci karty zbliżeniowej (wysyłanej na adres pocztowy). Wypełnienie tych obowiązków będzie się wiązało z koniecznością podania przez Ciebie Twoich danych osobowych w postaci: adresu e-mail oraz adresu pocztowego, jeżeli będziesz chciał zamówić Tag aktywacyjny NFC. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie korzystania z Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  1. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty mailowej przekazujesz nam swoje dane: adres e-mail jako dane nadawcy wiadomości. W treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. Usługi w Serwisie są skierowane do osób poniżej 18 roku życia. Jeśli zauważymy, że osoba poniżej 18 roku życia przekazała nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.
 8. Komu możemy przekazać Twoje dane?
  1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych pracowników, a także podwykonawców, czyli podmioty zewnętrzne, z których usług korzystamy, tj.:
 9. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Serwisu,
 10. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia skrzynek pocztowych e-mail Serwisu,
 11. osoby, które przy świadczeniu na naszą rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych,
 12. dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności,
 13. podmioty świadczące usługi doręczania przesyłek,
 14. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych,
 15. podmioty, które mogą brać udział w świadczeniu na naszą rzecz usług prawnych czy innych usług doradczych,

– wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 • Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 • Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez czas, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, w zależności od tego, która z niżej wymienionych podstaw znajdzie zastosowanie, tj.:
 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą pomiędzy Tobą a Serwisem,
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora.
  • Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (w przypadku jej archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
 • Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych osobowych?
  • Na podstawie RODO przysługują Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w przypadku jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora, w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś, przy czym przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do skorzystania z usług świadczonych w Serwisie, skorzystania z innych funkcji Serwisu lub do nawiązania kontaktu z Tobą.
  • Skutkiem niepodania danych osobowych, w zależności od celu, w jakim są podawane, może być:
 • brak możliwości skorzystania z usługi świadczonych przez Serwis w pełnym zakresie,
 • brak możliwości nawiązania kontaktu z Tobą.
  • Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  • Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych wskazanym w pkt 2.3. Polityki prywatności.
  • Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy.
 • PLIKI COOKIES
 • Strona internetowa Serwisu, jak większość stron internetowych, wykorzystuje tzw. pliki cookies. Oznacza to, że pliki te są zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, tablecie, smartfonie, i mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia, jednocześnie pozwalają na korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu.
 • Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Korzystając z odpowiedniej opcji Twojej przeglądarki masz możliwość zarządzania plikami cookies, co oznacza, że zawsze możesz zmienić ustawienia cookies albo w ogóle usunąć pliki cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej Serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują pliki cookies.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o zarządzaniu plikami cookies możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

 • Pliki cookies na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są w celu:

a)     dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania niej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Serwisu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,

c)     dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

III.    DODATKOWE INFORMACJE

 1. Administrator jest uprawniony do dokonania zmiany Polityki prywatności. Ogłoszenie zmian nastąpi poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki prywatności na stronie internetowej Serwisu wraz ze wskazaniem informacji od jakiego dnia nowa Polityka prywatności obowiązuje.
  1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.06. 2021 roku.
Ukryj